Skip to content

รักษาออฟฟิศซินโดรมด้วยกายภาพบำบัด
กับ Behap Wellness Clinic

กายภาพบำบัดเป็นวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันรักษาและจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นจากสภาพและภาวะของโรค รวมถึงสามารถใช้ในการรักษาโรคออฟฟิศซินโดรมได้เช่นกัน

ออฟฟิศซินโดรมคือ

ออฟฟิศซินโดรม โรคคุ้นหูของชาวพนักงานออฟฟิศในปัจจุบัน จริงๆแล้วคือโรคที่เกิดจากการใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมติดต่อการเป็นเวลานาน จึงส่งผลให้เกิดอาการอักเสบและเจ็บปวดของกล้ามเนื้อมัดนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น การนั่งทำงานในท่าเดิมๆที่ไม่ใช่ท่าที่เหมาะสมติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่มีการเปลี่ยนอิริยาบท จึงทำให้กล้ามเนื้อบริเวณไหล่ คอ เกิดการหดเกร็งและอักเสบในที่สุด

ขั้นตอนการทำกายภาพบำบัด

  1.  นักกายภาพบำบัดทำการตรวจประเมินร่างกายและวินิจฉัยโรคก่อนทำการรักษา
  2. นักกายภาพบำบัดอธิบายถึงปัยหาและแนวทางการรักษา
  3. นักกายภาพบำบัดทำการรักษาโดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด เช่น เครื่อง shockwave, ultrasound และออกกำลังกายปรับสมดุลกล้ามเนื้อ ดัดดึงกระดูก โดยทั้งหมดนี้นักกายภาพบำบัดจะมีการประเมินบางโรคใช้การรักษาไม่เหมือนกัน
  4. สรุปปัญหาและทบทวนท่ากายบริหาร
  5. ผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยผ้าร้อนไฟฟ้า

หลังทำกายภาพบำบัด

นักกายภาพบำบัดจะสอบถามและประเมินอาการหลังการรักษาพร้อมนัดวันทำกายภาพบำบัดครั้งถัดไป

ขั้นตอนการทำกายภาพบำบัด

  1.  นักกายภาพบำบัดทำการตรวจประเมินร่างกายและวินิจฉัยโรคก่อนทำการรักษา
  2. นักกายภาพบำบัดอธิบายถึงปัยหาและแนวทางการรักษา
  3. นักกายภาพบำบัดทำการรักษาโดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด เช่น เครื่อง shockwave, ultrasound และออกกำลังกายปรับสมดุลกล้ามเนื้อ ดัดดึงกระดูก โดยทั้งหมดนี้นักกายภาพบำบัดจะมีการประเมินบางโรคใช้การรักษาไม่เหมือนกัน
  4. สรุปปัญหาและทบทวนท่ากายบริหาร
  5. ผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยผ้าร้อนไฟฟ้า

หลังทำกายภาพบำบัด

นักกายภาพบำบัดจะสอบถามและประเมินอาการหลังการรักษาพร้อมนัดวันทำกายภาพบำบัดครั้งถัดไป

เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ทำกายภาพบำบัด

เครื่อง Ultrasound

คลื่นอัลตร้าซาวจะมีช่วงความถี่ระหว่าง 0.75-3 เมกะเฮิรตซ์  ผลของตัวคลื่นจะช่วยซ่อมแซมเซลล์กล้ามเนื้อ กระดูก เส้นเอ็น ช่วยคลายกล้ามเนื้อ และลดอาการอักเสบ

เครื่อง Shockwave

เป็นคลื่นกระแทก โดยทำให้เกิดการสั่นสะเทือนไปที่เนื้อเยื่อ กระตุ้นการสร้างหลอดเลือด ลดอาการปวดและเร่งกระบวนการฟื้นฟูและซ่อมแซมเนื้อเยื่อ

เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (Electrotherapy)

สามารถลดปวด กระตุ้นไฟฟ้าผ่านทางผิวหนังเพื่อส่งกระแสไฟฟ้าไปยับยั้งการปวด